top
Obrabeni-cnc


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nákupní řád


I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup v internetovém obchodě www.obrabeni-cnc.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Marek Doleček, se sídlem Hory 150, 357 07 Oloví, IČ: 62640429, DIČ: CZ7504134055 fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 23.10.1995, evidenční číslo živnostenského listu: 340900-54106-01 a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

II. INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v jazyce českém, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Ke každému zboží je vystavena a přiložena faktura, která slouží jako daňový doklad i dodací list. Kupující přebírá zboží způsobem uvedeným v závazné objednávce. Kupující svým podpisem stvrzuje převzetí zboží od dopravce, nebo při osobním odběru.

III. VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem smlouvy, v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

V. MÍSTO PLNĚNÍ

Je-li plněno zboží kupujícímu, který není spotřebitelem, místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti. V ostatních případech je místem plnění adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Při osobním odběru je místem plnění adresa prodávajícího.

VI. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a případně opravit. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje zaslání potvrzovacího e-mailu, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. V případě, že v tomto potvrzení naleznete jakékoliv nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte, abychom mohli zjednat nápravu. Ihned po obdržení Vaší objednávky začneme pracovat na jejím vyřízení.

b) Smlouva po svém uzavření je prodávajícím archivována a je přístupná na vyžádání. Smlouva může být uzavřena v češtině, po individuální domluvě i v jiných jazycích.

VII. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

a) Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky má právo odstoupit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání (zejména tedy termín dodání). V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující, který není spotřebitel, povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Spotřebitele se předchozí věta týká pouze tehdy, je-li hmotným předmětem uzavřené kupní smlouvy takové zboží, u kterého není možné ze zákona odstoupit od smlouvy – tyto výjimky jsou uvedeny níže.

b) Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

VIII. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách www.obrabeni-cnc.cz jsou platné k okamžiku objednání. Všechny ceny zboží na stránkách www. obrabeni-cnc.cz jsou uvedeny s DPH. Základní sazba DPH činí 19%. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

Způsoby platby:
a) v hotovosti - platba se uskuteční v provozovně prodávajícího při odebrání zboží.
b) v hotovosti - dobírkou - při převzetí zásilky od dopravce
c) bankovním převodem - na základě platebního dokladu, který Vám po provedení objednávky zašleme na Váš kontaktní e-mail. Zboží nebude dodáno dříve, než bude platba připsána na náš účet. V případě neodebrání zboží se postupuje jak je výše uvedeno v kapitole "Zrušení objednávky kupujícím".

IX. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

X. DOPRAVNÍ PODMÍNKY A POŠTOVNÉ

Možnosti způsobů doručení zásilky a jejich ceny si zákazník vybere při internetové objednávce.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem předávacího protokolu dopravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Přiložená faktura v balíku sloužící zároveň jako daňový doklad a záruční list.
- tento postup je pro kupujícího, který není spotřebitelem, závazný
- kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen a výrazně tak může předejít pozdějším komplikacím s případnou reklamací stavu doručeného zboží

XI. ZÁKONNÁ ZÁRUKA

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li na webových stránkách www. obrabeni-cnc.cz uvedena u daného produktu delší doba, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením, živelnými pohromami jako například ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že je toto poškození důvodem reklamované vady a zároveň za toto poškození není prodávající odpovědný.

c) Reklamace lze uplatňovat nejlépe písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně v provozovně prodávajícího Tovární č.p.315, Oloví 35707, tel.: +420 736 114 630, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , otevírací doba Po - Pá 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00.

d) K reklamovanému zboží je vhodné doložit kopie dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží by mělo být zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu a mělo by být kompletní.

e) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, resp.vrátit kupní cenu.

g) Bližší podmínky pro uplatnění záruky stanoví Reklamační řád.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Podle občanského zákoníku kupující, který je spotřebitel (viz výše), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostředkem komunikace na dálku (zejména internet) do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu, který je spotřebitel, informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53, odstavců 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k zastavení tříměsíční lhůty a počíná od tohoto okamžiku běžet lhůta čtrnáctidenní.
Spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 občanského zákoníku od smluv:

1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5) na dodávku novin, periodik a časopisů,
6) spočívajících ve hře nebo loterii.


Reklamační řád

I. OBECNÉ PODMÍNKY

Povinnost kupujícího

Kupující, který není spotřebitelem, je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží jej prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách na telefonním čísle +420 736 114 630 nebo e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě.

Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:

a) e-mailem
b) doručením na adresu provozovny (Marek Doleček, Tovární 315, Oloví 35707) , využít můžete i přepravních společností
c) osobním doručením do provozovny

Kupující je povinen uvést:

a) číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v e-mailu
b) co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů
c) prokázat uzavření kupní smlouvy – zejména prostřednictvím daňového dokladu .

Povinnost prodávajícího

O reklamaci spotřebitele prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady) a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat písemný reklamační protokol, který obsahuje informace o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

II. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

III. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

UPLATNĚNÍ REKLAMACE V ZÁRUČNÍ LHŮTĚ

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží i jako záruční list. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je uvedeno na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, hrozí mu, že na pozdější případnou reklamaci nebude brán zřetel. Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl učinit obdobné kroky při převzetí věci jako kupující, který spotřebitelem není. Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z důvodu poškození zboží při přepravě. Spotřebiteli ale neučinění těchto kroků nijak nekrátí jeho práva.

Záruční podmínky

1) Délka záruky je 24 měsíců, pokud není uvedena doba delší, a začíná se počítat ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

2) Zákazník doručí reklamované zboží na adresu prodejny takovým způsobem, aby bylo zaručeno zabránění vzniku škod způsobených přepravou. V případě oprávněné reklamace hradí přiměřené náklady na dopravu prodávající.

3) Jakmile bude reklamace vyřízena, tak prodávající bez zbytečného odkladu vyzve zákazníka k odběru zboží. Zákazník se také může dotázat na aktuální stav reklamace buď telefonicky nebo e-mailem.

4) Nárok na uplatnění záruky nelze uplatnit v těchto případech:

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím
- poškozením zboží živly
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, jež je v rozporu s účelem zakoupeného zboží a návodem k použití

5) Prodávající může po dohodě s kupujícím nahradit vadné a případně neopravitelné zboží jiným zbožím se stejnými parametry.

Práva plynoucí ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Prohlášení o ochraně osobních údajů
Veškeré osobní údaje našich zákazníků, které nám sdělí při objednávce našich produktů, považujeme za soukromé a důvěrné a uchováváme je v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění. Zákazník odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Tyto údaje jsou bezpečně uloženy na našich chráněných serverech a samozřejmě se zavazujeme je neposkytnout třetím osobám.
V případě, že Váš účet chcete zrušit, zašlete nám e-mail s požadavkem na zrušení účtu na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Nákupní řád je platný od 1.1.2010.

 

bottom

Copyright © 2008-2010 Marek Dolecek. Zalozeno na Joomla!. Administrator Ondrej Demuth